www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 4 грудня 2023 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
Зміни до антикорупційного законодавства та фінансовий контроль.
Версія для друку Написати листа
Зміни до антикорупційного законодавства та фінансовий контроль.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення
Перше. Розмежовано між Національною поліцією та НАЗК складання протоколів за такі правопорушення:
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; порушення вимог фінансового контролю;
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень;
невжиття заходів щодо протидії корупції.
При цьому НАЗК складає протоколи щодо службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (перелік зазначено у ст. 50 Закону № 1700). Щодо інших осіб — протоколи складає Національна поліція.
Друге. Вводиться норма щодо можливості відсторонення особи, яка притягається до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, від виконання службових повноважень.
До Кримінального кодексу

До корупційних злочинів наразі будуть відноситися злочини, передбачені ст. 366і (вносяться зміни до примітки до ст. 45 Кримінального кодексу4).
4 Далі за текстом — КК.
Статтею 366і КК передбачена відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб або за умисне неподання суб’єктом декларування декларації.
До Закону № 1700
виключається обов’язок передавати належні підприємства або корпоративні права для осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також для депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);
виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами — фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю.
Щодо процесу декларування:
зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо. Наразі такі особи подають декларацію за минулий рік у разі входження до складу конкурсної та дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», цього чи іншого закону, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», — протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності;
змінено норму щодо подання виправленої декларації. Так, Законом № 140 встановлюється, що декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.
Увага! Зміни, що наведені нижче, вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї. Так, декларант зазначає відомості про:
прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування НАЗК може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

Щодо відомостей, пов’язаних із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, то розширено перелік — трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, доповнено словом «криптовалюти»;
у пункті 7 слова «отримані (нараховані) доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї»;
внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї». Так, до членів сім’ї відносяться діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
додається ще один блок відомостей, які будуть зазначатися у декларації. Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї;
додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта;
скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;
додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або
# f
користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду;
вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації;
вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:
під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів;
положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до ст. 50 цього Закону.
Щодо змін до інших норм Закону № 1700
Зміни набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування:
значно розширено коло близьких осіб. Так, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Законі № 1700. наразі додаються: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати);
Слід звернути увагу читачів на те, що набрання чинності цією нормою потребує перегляду спільної роботи близьких осіб з урахуванням вимог ст. 27 Закону № 1700.
закріплюється на законодавчому рівні обов’язкове створення чи визначення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади різного рівня; визначаються основні завдання таких уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), гарантії їх незалежності.
Г
До інших законодавчих актів
Закріплюється норма щодо надання безпосереднього автоматизованого доступу НАЗК до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Також інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надаватиметься депозитарними установами на письмову вимогу НАЗК — стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом № 1700.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор