www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 20 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
УСЗН: інформує
Версія для друку Написати листа
ЗАТВЕРДЖЕНО
            Протокол засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році,
            від 25.03. 2019 року №1

Регламент роботи
конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році

1. Загальні положення
1.1. Регламент роботи конкурсної комісії (далі — регламент) встановлює порядок визначення членами конкурсної комісії переможців конкурсів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету в 2019 році, а також порядок участі конкурсної комісії у здійсненні моніторингу відповідних проектів (програм, заходів).
Конкурсна комісія здійснює свої повноваження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), наказу начальника управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації від 03.01.2019 року № 2 «Про утворення конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році» (зі змінами).

2. Повноваження конкурсної комісії:
- заслуховування пояснень членів конкурсної комісії щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ними своїх обов’язків, та ухвалення рішення про подання організатору конкурсу пропозицій щодо виключення членів комісії зі складу комісії у випадку виявлення в них конфлікту інтересів;
- затвердження на першому засіданні регламенту роботи конкурсної комісії;
- ухвалення рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції;
- розгляд питання стосовно можливості допущення до участі в конкурсі конкурсної пропозиції ІГС, який не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді;
- ухвалення рішення про визначення конкурсних пропозицій, які допускаються для участі в другому етапі конкурсу за підсумками розгляду їх відповідності критеріям, визначеним пунктом 15 Порядку проведення конкурсу та результатами перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі її проведення);
- рекомендації організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій;
- ухвалення рішення щодо доцільності подальшої участі в конкурсі учасників, які відмовилися від участі у відкритому захисті конкурсних пропозицій;
- визначення порядку проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій та проведення такого захисту;
- оцінювання конкурсних пропозицій на третьому етапі конкурсу за критеріями, визначеними пунктом 17 Порядку проведення конкурсу;
- підсумовування результатів оцінок конкурсних пропозицій, складання рейтингу конкурсних пропозицій, в тому числі встановлення прохідного балу;
- визначення вищого рейтингового місця для конкурсних пропозицій, які набирають однакову кількість балів;
- ухвалення рішення на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування про визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу);
- перегляд рішення щодо визначення переможців конкурсу у випадку встановлення конфлікту інтересів у будь-якого з членів конкурсної комісії після ухвалення рішення про визначення переможців;
- участь у здійсненні моніторингу проектів (програм, заходів), що реалізуються переможцями конкурсу;
- розгляд підсумкових звітів організатора конкурсу за результатами моніторингу разом із підсумковими звітами ІГС – виконавців програм (проектів, заходів);
- ухвалення за результатами розгляду зазначених вище звітів рішення про те, що програму (проект, захід) не виконано (не реалізовано).

3. Конфлікт інтересів
Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.
Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.
Якщо учаснику конкурсу відомо про обставини, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню будь-ким із членів комісії їх обов’язків, він зобов’язаний письмово повідомити про такі обставини конкурсну комісію до початку розгляду конкурсних пропозицій.
Перед початком розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія заслуховує пояснення членів комісії щодо відсутності чи наявності обставин, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню ними своїх обов’язків.
У разі виявлення конфлікту інтересів у будь-кого з членів комісії конкурсна комісія ухвалює рішення про виключення такого члена комісії з її складу.
У разі якщо виключення члена комісії зі складу комісії призводить до порушення вимог Порядку проведення конкурсу, організатор конкурсу призначає нового члена комісії протягом 3-х днів після отримання відповідного рішення конкурсної комісії.
Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

4. Організація роботи конкурсної комісії
Роботу конкурсної комісії спрямовує голова конкурсної комісії.
У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови.
Секретар конкурсної комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях конкурсної комісії, організовує взаємодію конкурсної комісії зі структурним підрозділом організатора конкурсу, відповідальним за організаційне забезпечення конкурсу, та з ІГС, здійснює реєстрацію учасників засідання конкурсної комісії.
Питання, що належать до повноважень конкурсної комісії, розглядаються на її засіданнях.
Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.
Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена комісії, який двічі поспіль не взяв участі у засіданні конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три робочих дні до проведення засідання.
Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії.
Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на власному веб-сайті організатора конкурсу.
Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.
Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також у разі установлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

5. Проведення конкурсу та оцінювання конкурсних пропозицій
Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).
Конкурс проводиться трьома етапами.
На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:
відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам;
відповідність загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.
За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.
На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.
Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на власному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.
Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.
Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.
У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення. На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:
відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;
реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій.
Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.
У разі коли конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів. Відповідне рішення затверджується конкурсною комісією.
Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.
Протягом 15 робочих днів після затвердження районного бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).
  6. Участь у моніторингу реалізації переможцями конкурсу програм (проектів, заходів)
  Конкурсна комісія бере участь у здійсненні моніторингу програм (проектів, заходів), що виконуються (реалізуються) ІГС за рахунок бюджетних коштів, та підготовці результатів (підсумкового звіту за результатами) такого моніторингу.
  Конкурсна комісія розглядає підсумковий висновок організатора конкурсу за результатами моніторингу разом із підсумковими звітами ІГС, які визнані переможцями конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок коштів районного бюджету.
  Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту ІГС, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, може прийняти рішення про невиконання (не реалізацію) програми (проекту, заходу), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.


  Голова конкурсної комісії М.А.Мажара


  Секретар конкурсної комісії І.О.Макаревська

  Інформація про склад

  конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів
  районного бюджету у 2019 році  МАЖАРА
  Марина Анатоліївна
  заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
  голова конкурсної комісії
  ТИМОШЕНКО
  Ганна Миколаївна
  заступник начальника, начальник відділу праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
  заступник голови конкурсної комісії
  МАКАРЕВСЬКА
  Ірина Олександрівна
  начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
  секретар конкурсної комісії
  Члени комісії
  МАЦЮК
  Альвіна Вікторівна
  начальник відділу грошових виплат соціальних допомог управління соціального захисту населення райдержадміністрації
  ГРИГОРЕНКО
  Юлія Вікторівна
  головний спеціаліст із правового забезпечення Криворізької райдержадміністрації
  КУЛІКОВСЬКА
  Олена Миколаївна
  провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління Криворізької райдержадміністрації
  МАТІРКА
  Марина Григорівна
  голова Криворізької організації Товариства Червоного Хреста України,
  (за згодою)
  ОМЕЛЬЧЕНКО
  Олександр Васильович
  директор Благодійної організації Благодійний фонд «Патріоти Криворіжжя»
  (за згодою)
  2
  СІРАНТ
  Світлана Григорівна
  голова Громадської організації «Глеюватська асоціація «Мрія»
  (за згодою)
  ПАНАСЕНКО
  Алла Олександрівна
  голова Громадської організації «Об’єднання червоненців «За рідне село»
  (за згодою)
  БЕСЧАСТНА
  Валентина Тарасівна
  голова Громадської організації «Чкаловська асоціація «Мрія»
  (за згодою)
  САВЧУК
  Анатолій Володимирович
  Голова Громадської організації «Національний захист-Криворіжжя»
  (за згодою)

  Згідно наказу управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації від 03.01.2019 року № 2 зі змінами

  Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів
  районного бюджету у 2019 році


  РІШЕННЯ

  25 березня 2019 м. Кривий Ріг № 1/1
  Відповідно до абзацу 12 пункту 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, заслухавши повідомлення членів конкурсної комісії про відсутність конфліктів інтересів та пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ними обов’язків, конкурсна комісія

  ВИРІШИЛА:

  Інформацію про конфлікт інтересів у членів колегіального органу - конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими
  об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році, взяти до відома та врахувати в подальшій роботі.
  Голова конкурсної комісії М.А.Мажара
  Секретар конкурсної комісії І.О.Макаревська

  Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів
  районного бюджету у 2019 році


  РІШЕННЯ

  25 березня 2019 м. Кривий Ріг № 1/2
  Відповідно до абзацу 6 пункту 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, конкурсна комісія

  ВИРІШИЛА:

  Затвердити Регламент роботи конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році, що додається.


  Голова конкурсної комісії М.А.Мажара
  Секретар конкурсної комісії І.О.Макаревська

  Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів
  районного бюджету у 2019 році


  РІШЕННЯ

  25 березня 2019 м. Кривий Ріг № 1/3
  Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році,

  ВИРІШИЛА:

  Наступне засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році провести 17 квітня 2019 року о 10.00 годині.


  Голова конкурсної комісії М.А.Мажара
  Секретар конкурсної комісії І.О.Макаревська
  Перелік
  отриманих конкурсних пропозицій на участь у конкурсі з розгляду
  конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів),
  розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів,
  для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка
  за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році
  № з/пДата отримання документуНазва організаціїНазва проектуПІБ керівника або уповноваженого громадської організації
  1.20.03.2019Криворізька районна організація ветеранів України в Дніпропетровській області1.
  1.Статутна діяльність організації
  2.Підготовка до видавництва та друку книги: «Спадкоємність поколінь»
  Берегова Галина Іванівна
  2.
  Відвідування військових поховань і військових пам’ятників на території іншої області та зустріч з іншими організаціями ветеранів по обміну досвіду роботи
  3.
  Соціальна допомога ветеранам
  4.
  Відродження патріотичної самосвідомості молоді
  Секретар конкурсної комісії І.О.Макаревська
  Версія для друку Написати листа

  Про цей сайт | Запитання | Адміністратор