Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Криворізької районної державної
адміністрації
“Про затвердження Регламенту
центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної
адміністрації”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту розпорядження голови районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”.
І. Визначення проблеми

Відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про адміністративні послуги” районні державні адміністрації до 01 січня 2014 року створили центри надання адміністративних послуг.
Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про адміністративні послуги” та “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на виконання Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами), враховуючи лист Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 15 серпня 2014 року № 07-53/4954 “Щодо центрів надання адміністративних послуг” та доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації від
27 серпня 2014 року № 07-57/0/35-14 “Про приведення нормативно-правових актів райдержадміністрацій, регламентуючих роботу центрів надання адміністративних послуг, у відповідність до вимог чинного законодавства України”, протягом 2014 року (2015 року) були розроблені та затверджені 3 види документів: Положення про центр надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації (далі – ЦНАП), Регламент роботи ЦНАП та Перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, до яких була застосована регуляторна процедура, в тому числі з обов’язковим проходженням погодження із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України.

Згідно з пунктами 2, 3, 4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами), відповідні розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації про затвердження вищевказаних регламентуючих документів були подані на державну реєстрацію до Криворізького районного управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.
Разом з тим, враховуючи зміни до Закону України “Про адміністративні послуги” (далі – Закон), зокрема норми абзацу 2 частини 10 статті 12 Закону, згідно з якими рішення про утворення центру, про затвердження Положення про ЦНАП, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, які прийняті на підставі примірного Положення про ЦНАП та з урахуванням положень частини 7 цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації, назріла потреба у приведенні документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Виходячи з роз’яснень, наданих Міністерством юстиції України у відповідному листі від 21.03.2017 № 10412/1930-0-4-17/10.1, про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення втрати чинності нормативно-правових актів, регламентуючих роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта, виникла необхідність у розробці та подальшому прийнятті нового проекту розпорядження “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”.
За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців і суб’єктів господарювання Криворізького району, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).
Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)ТакНі
Громадяни +-
Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги+-
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва+-
II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.
Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:
- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення));
- реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;
- створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;
- забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;
- запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;
- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
- встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;
- здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
Неприйняття оновленої редакції Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП працює за документами, що містять ознаки правової колізії. Це, в свою чергу, позбавить громадян і суб’єктів господарювання можливості звертатися до ЦНАП як повністю легітимної інституції. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”, що дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.
Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
(у даному випадку – територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги)

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
- поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;
- можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);
- відсутність необхідності ознайомлення та вивчення оновленої редакції Регламенту ЦНАП;
- збереження часу в питанні налагодження ефективної взаємодії між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг
- порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;
- формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);
- невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
- часткове врегулювання питання співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;
- покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг – органів влади і посадових осіб
- витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
- легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;
- закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));
- спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;
- запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);
- створення єдиного популяризованого інформаційного майданчика в приміщенні ЦНАП, де суб’єкти надання адміністративних послуг можуть консультувати громадян і суб’єктів господарювання;
- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;
- формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому
- витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому оновленої редакції Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;
- позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
(у даному випадку - Криворізька районна державна адміністрація, що утворила ЦНАП)
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
Відсутні.- формування негативного іміджу місцевої влади в “очах” громадськості через наявність проблем в організації сучасного якісного сервісу з надання адміністративних послуг, створення незручностей для населення (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);
- можливість виникнення сплесків соціального невдоволення через непрозорість та незрозумілість механізмів надання адміністративних послуг
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано- витрачання суттєвих зусиль та часу на розробку та прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством, редакції Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення більшості організаційних і технічних питань щодо забезпечення функціонування ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими;
- витрачання суттєвих зусиль та часу на інформування суб’єктів звернень щодо інших правил роботи, ніж встановлених вимогами чинного законодавства України
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
- наявність документів, регламентуючих роботу ЦНАП, що повністю відповідають вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;
- забезпечення роботи ЦНАП як повністю легітимної інституції, спрямованої на задоволення потреб населення в якісних адміністративних послугах;
- організація сучасного популярного сервісу з обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в сфері надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу”;
- вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;
- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до мешканців та суб’єктів господарювання району;
- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів звернень через відвідування лише ЦНАП, а не окремих суб’єктів надання адміністративних послуг, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);
- мінімізація корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг;
- формування позитивного іміджу місцевої влади, високого рівня довіри серед громадськості до політики існуючої влади
Надання однієї адміністративної послуги в ЦНАП займає 0,5 години, яка складає згідно М-Тесту – 13,64 грн.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
Відсутні.- збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;
- незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);
- наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульованоВідсутні
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;
- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з інвалідністю;
- економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);
- виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;
- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;
- можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій
- витрати часу на детальне вивчення оновленої редакції Регламенту ЦНАП, запропонованого переліку сервісів і послуг, що запроваджені і надаються в ЦНАП, та якими можна скористатися або замовити через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), отримати як “швидкі” послуги, в тому числі безпосередньо через адміністратора ЦНАП
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць *
-
-
936
228
1164
Питома вага групи в загальній кількості, відсотків по Дніпропетровській області *
-
-
80,41%
19,59%
100%
Згідно даних листа Криворізької північної об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області від12.09.2018 №5068/10/04-18
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
Відсутні.- збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг – оновленої редакції Регламенту ЦНАП;
- незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);
- унеможливлення подання замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;
- наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульованоВідсутні.
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
- доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;
- максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;
- економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);
- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;
- отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;
- можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій
На процедуру формування вхідного пакету документів – 1,5 години, надання вхідного пакету документів у Центрі – 0,5 години, отримання результату надання адміністративної послуги – 0,5 години. Всього – 2,5 години, яка складає відповідно до М-Тесту – 52,9 грн.


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:
4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
1
Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.
Проблема продовжує існувати.
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
2
Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.
Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
4
Забезпечує:
- дотримання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;
- покращення результативності та комфорт-ності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;
- прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;
- виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;
- належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;
- встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.
Проблема більше існувати не буде
Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта
ВідсутніНе забезпечує належ-ного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів “організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо Цілі взагалі не будуть досягнуті.
Залишаться неви-рішеними пробле-ми: приведення документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і дозвільних процедур
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульованоНе забезпечує, навіть суперечить, вимогам чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокрема встановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАПЦілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються не-вирішеними питання:
належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністра-тивних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
- затвердження оновленої редакції Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;
- встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;
- виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;
- прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;
- популяризація роботи ЦНАП, створення потужного інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адмі-ністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;
- збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;
- отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.
Проблема вирішена
-Є збалансованою та найсприятливішою.
Всі встановлені цілі державного регулювання досягнутіРейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного
Акта
Альтернатива 1
Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт
Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.
Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною
Зміни до чинного законодавства України
Альтернатива 2
Запровадження часткового регулювання
Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послугЗміни до чинного законодавства України
Альтернатива 3
Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта
Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження оновленої редакції Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП, буде прийнято.
Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.
Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”, яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення)), дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.
Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.
V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження розпорядженням голови Криворізької районної державної адміністрації Регламенту ЦНАП Криворізької районної державної адміністрації, яке підлягає оприлюдненню в офіційному друкованому засобі масової інформації Криворізької районної державної адміністрації – районній газеті “Сільське Криворіжжя”, а також на офіційному веб-ресурсі районної державної адміністрації та в приміщенні ЦНАП, як це передбачено вимогами чинного законодавства України.
Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками правовідносин у сфері надання адміністративних послуг.
Регламентом ЦНАП передбачено приведення організації діяльності центру у відповідність до норм чинного законодавства України, дотримання всіх установлених вимог щодо облаштування приміщення, в якому розміщується ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів центру (в разі їх утворення), запровадження єдиних стандартів та уніфікованих процедур при наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень. Також закріплюється оптимізація витрат часу, пов’язаних з передачею документів між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг, зменшення навантаження на адміністраторів центру в частині прийому документів від суб’єктів звернень, зокрема поданих засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді).
Цим документом детально регламентовано порядок надання консультацій працівниками ЦНАП та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, встановлено принцип “екстериторіальності” надання адміністративних послуг тощо.
Організаційні заходи для впровадження регулювання:
- розробка проекту регуляторного акта – проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”, обговорення його з усіма зацікавленими сторонами;
- оприлюднення проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації” разом з аналізом регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
- погодження проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації” із уповноваженим органом – Державною регуляторною службою України;
- прийняття проекту розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”;
- оприлюднення прийнятого розпорядження у засобах масової інформації.
Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.
VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На утримання ЦНАП на рік виділяється: 651402 грн., в тому числі заробітна плата – 520674 грн.; нарахування на заробітну плату – 114548 грн.; оплата електроенергії та теплопостачання – 15880 грн.; оплата водопостачання та водовідведення – 300 грн.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.
Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додається).


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта – проект розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації”, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.
Він запроваджується без встановлення обмежень у часі, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.
Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі.
Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та, в разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

з/п
Показники результативності
Перший рік запровадження
За п’ять років
Кількісні
1
кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян
10801
54005
2
кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, чиї послуги надаються через ЦНАП
8
12
3
кількість наданих адміністративних послуг
9835
49175
4
кількість скарг на роботу ЦНАП
1
2
Якісні (у бальній системі)
1
зручність отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП
3
3
2
рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо державного регулювання
3
3
3
рівень обслуговування громадян та суб’єктів господарювання в ЦНАП
2
3
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з проведення відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися відділ з питань надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації.
Строки проведення відстеження результативності дії регуляторного акта:
- базове відстеження – до набуття чинності цього регуляторного акта, а саме: з 16 липня 2018 року по 23 серпня 2018 року;
- повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розробником через рік після набрання чинності цього розпорядження;
- періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.
Методи проведення відстеження результативності:
Для проведення базового відстеження використовувались такі методи одержання результатів відстеження:
- статистичні;
- соціологічні.
Вид даних:
Статистичні показники:
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господарювання, громадян;
- кількість наданих адміністративних послуг;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг (інформаційних і технологічних картках).

Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):
- зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;
- рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;
- якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.
Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Голова районної державної
адміністрації НАГАЙЧЕНКО С.В.

Проект регуляторного акта – проект розпорядження голови Криворізької районної державної адміністрації та аналіз його регуляторного впливу підготовлені відділом з питань надання адміністративних послуг Криворізької райдержадміністрації.


Додаток
до аналізу регуляторного
впливу до проекту
розпорядження голови
Криворізької районної державної
адміністрації

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
розпорядження голови районної державної адміністрації
“Про затвердження Регламенту
центру надання адміністративних послуг Криворізької
районної державної адміністрації”


1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 16 липня 2018 року по 23 серпня 2018 року.


Порядковий номер
Вид консультації
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій
1
Робоча зустріч
10
Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.
2
Телефонний запит до суб’єктів малого підприємництва
10
Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1164, у тому числі малого підприємництва - 936 із них мікропідприємництва – 228.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання


Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік
Періо-дичні
Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
-
-
-
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
-
-
-
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
-
-
-
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
-
-
5
Інші процедури
-
-
-
6
Разом, гривень
-
-
-
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
1164
8
Сумарно, гривень
-
-
-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку оцінки вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування береться розмір мінімальної заробітної плати, який становить на 01.01.2018 – 3723 грн

9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (заробітна плата за місяць – 3723 грн., 22-робочі дні, 169,23 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(3723:22:8)*0,5=10,58 грн.

10,58 грн
-
52,90 грн
10
Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години
(заробітна плата за місяць – 3723 грн., 22-робочі дні – 169,23 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 21,15 грн. (за 1 годину): (3723:22:8) х 1 = 21,15 грн.
- підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(21,15 х 1,5 = 31,73 грн);
- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години
(21,15 х 0,5 =10,58 грн);
- отримання результату надання послуги у Центрі – 0,5 години
(21,15 х 0,5 =10,58 грн);

Разом: 31,73 грн + 10,58 грн + 10,58 грн = 52,89 грн = 52,90 грн.

52,90 грн
-
264,50 грн
11
Процедури офіційного звітування
-
-
-
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
-
-
-
13
Інші процедури
-
-
-
14
Разом, гривень
63,48 грн
-
317,40 грн
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
1164
16
Сумарно, гривень
73890,72
369453,60

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва


Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:


Криворізька районна державна адміністрація
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання, гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
-
-
-
-
-
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
-
-
-
-
-
камеральні
-
-
-
-
-
виїзні
-
-
-
-
-
1. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
-
-
-
-
-
2. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
-
-
-
-
-
3. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
-
-
-
-
-
4. Підготовка звітності за результатами регулювання
-
-
-
-
-
Відповідно по постанови Кабінету Міністрів України №15від 18.01.2017 року «Питання оплати праці працівників державних установ»
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
Розрахунки в середньому на 1 послугу:
- надання консультаційних послуг - 0,05 години;
- прийняття вхідного пакету документів адміністратором - 0,15 години;
- передача та отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг оформлених результатів - 0,2 години;
- видача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення – 0,10 години.

Заробітна плата одного адміністратора ЦНАП за місяць – 4800, 00 грн., 22 - робочі дні, 218,18 грн. за день (8 годин) або 27,27 грн. (за 1 годину): (4800:22:8) х 1 = 27,27 грн.
(0,5 х 27,27 = 13,64 грн)
0,5 год.

13,64 грн.
(за 0,5 години)

8
1164
127 015,68 грн.

Разом за рік
0,5 год.
13,64 грн.
(за 0,5 години)
8
1164
127 015,68
Сумарно за п’ять років
0,5 год.
13,64 грн.
(за 0,5 години)
8
1164
635 078,40
Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
-
-
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
73890,72
369453,60
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
73890,72
369453,60
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
127 015,68
635 078,40
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
200 906,40
1 004 532,0

5. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Голова районної
державної адміністрації НАГАЙЧЕНКО С.В.